Правила прийому

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Тернівського

 професійного гірничого ліцею

C.Ф. Сайфієв 

         « 27 »  листопада  2018 року

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до ТЕРНІВСЬКОГО

ПРОФЕСІЙНОГО ГІРНИЧОГО ЛІЦЕЮ

у 2019 році

 

 

розроблено на основі   Типових правил  прийому до ПТНЗ   України

(наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. за 499 зі змінами внесеними згідно з наказом МОН № 344 від 09.04.2014)

та затверджено наказом директора ТПГЛ

№89 від 27.11.2018 р . на підставі рішення педради,

протокол № 2 від 20.11.2018

     

 

1.      Загальна частина 

 1.1 Ці правила є обов’язковими та розробленими на основі:

- Типових правила прийому до ПТНЗ України наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. №499 зі змінами внесеними згідно з наказом МОН №344 від 09.04.2014 року і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 р. №823/23355 (додаток 1);

- Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 р. №1240, а також з врахуванням діючих засновницьких та дозвільних документів з видів господарської діяльності (додаток 2);

         - Статуту Тернівського професійного гірничого ліцею, затвердженого наказом МОН України  від 21.05.2014 р. №623 (додаток 3);

- Ліцензії МОН України( від 14.11.2014 р. серія АЕ №52755) на надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки (додаток 4);

- Свідоцтво про атестацію (серія РД №016777від 13.07.2012 року) (додаток 5);

1.2.До Тернівського професійного гірничого ліцею приймаються громадяни  України, згідно ліцензії на підготовку(у тому числі первинну професійну) ,перепідготовку та підвищення кваліфікації.

 1.3 Громадяни  України  мають  рівні   права   на   здобуття професійної( професійно-технічної )освіти  відповідно  до  своїх  здібностей  і нахилів незалежно від національності,  раси,  статі, соціального і майнового стану,  світоглядних і політичних переконань,  ставлення до релігії,  віросповідання,  стану здоров'я,  місця проживання та інших обставин.

 Іноземці та особи без громадянства здобувають професійну( професійно-технічну) освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються  за  віковими,  статевими та медичними показниками,  а  також  показниками професійної  придатності,  що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Тернівського професійного гірничого ліцею здійснюється  для  підготовки за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем „ кваліфікований  робітник ”.

1.5 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок бюджетних коштів на 2019 рік на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та /або державногозамовлення у закладах професійної(професійно – технічної ) освіти.

1.6 Прийом громадян понад регіонального  та /або державного замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

   

2. Приймальна комісія 

 2.1. Прийом до Тернівського професійного гірничого ліцею здійснює приймальна комісія.

 2.2. Очолює приймальну комісію директор Тернівського професійного гірничого ліцею,  наказом №89 від 27.11.2018 р. визначено   та  затверджено персональний склад і порядок її роботи (додаток 6).

     2.3. Правила  прийому до Тернівського професійного гірничого ліцею на 2019 рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил,  та затверджуються  керівникомТернівського професійного гірничого ліцею  за погодженням з Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.    

2.4. Приймальна комісія:

 -  організовує прийом заяв та документів;

 -  проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності,  умов  навчання,  матеріального   забезпечення   та забезпечення   особливого  соціального  захисту  учнів,  слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу,  оформляє  протокол  та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням   здібностей   і  нахилів,  віку,  стану  здоров'я  та професійної придатності вступників;

-вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

     2.5. Правила  прийому  до  Тернівського професійного гірничого ліцеюдоводяться  до  відома  вступників  через  засоби  масової інформації та  інформаційні стенди, офіційний веб-сайт (http:// tpgl.org.ua) і мають  таку специфіку:

2.5.1             Перелік професій,  спеціальностей та спеціалізацій згідно з отриманою ліцензією  (додаток 7);

2.5.2            Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією (додаток 8);

2.5.3            Форма навчання – денна;

2.5.4            Обмеження з професій (спеціальностей) та  спеціалізацій  за віком вступників, статтю та медичними показниками здійснюється відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007 р. №246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. №846/1413, та Державними стандартами професійно-технічної освіти на відповідні професії(додаток 9);

2.5.5            Прийом  до  Тернівського професійного гірничого ліцеюпроводиться  шляхом  конкурсного відбору за результатами навчання у Базовій або повній  загальній середній освіті  (середній бал свідоцтва або атестата);

2.5.6            Порядок зарахування на відповідну форму  навчання та порядок зарахування вступників,  які мають однаковий конкурсний бал здійснюється за результатами досягнень по профілюючим предметам (фізика, математика).

2.5.7            Порядок    розгляду    оскаржень    результатів    конкурсного відбору здійснюється шляхом подачі  відповідної заяви на ім'я голови приймальної комісії на засіданні апеляційної комісії. Висновки комісії є остаточними. (додаток 10)

2.5.8            Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Тернівського професійного гірничого ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планівта завершується не раніше, ніж за 15 днів до початку навчальних занять.

2.5.9            Приймальна комісія працює за адресою: 51502 м.Тернівка Дніпропетровської області, вул.. Маяковського, 24;

3. Документи для вступу.

3.1. Вступники   подають   особисто:

   - заяву із  зазначенням  обраної професії (спеціальності) та спеціалізації,  форми навчання,  місцяпроживання  та  необхідності  працевлаштування  після   закінчення навчання;

-        документ про освіту (оригінал  за умови вступу на денну форму навчання за регіональним та/абодержавним замовленням, в інших випадках – оригінал або нотаріально завірену копію;або його завірену  копію);

-        медичну    довідку    за    формою,   установленою   чинним законодавством (за місцем проживання);

-        довідка про щеплення ф- 063-0;

-        6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;

-        документи, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

     Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (з 14 років відповідност.21 Закону №5492-VІв редакції Закону№1474 –VІІІ,),військовий квіток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

     3.2. Особи,  які  направляються  на  навчання підприємствами, установами,  організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому.

     4.1. Прийом  до  Тернівського професійного гірничого ліцею проводиться  шляхом  конкурсного  відбору вступників на навчання за результатами вступних випробувань

4.2 Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту», наказу МОН №688 від 06.06.2014 «Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів», протокол МК №3 від 19.11.2018р.

 

              4.3 До підготовки за професіями працівників, пов’язаних з безпекою праці груп людей, допускаються особи, що мають досвід підземних робіт не менше як 1 рік (включаючи виробничу практику при навчанні за попередньою професією або спеціальністю, відповідно до п.5 §§ 45, 46 Правил безпеки у вугільних шахтах ДНАОП 1.1.30-1.01-96)

5. Зарахування

     5.1. Зараховуються   до   Тернівського професійного гірничого ліцею поза конкурсом:

-                        особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-                        діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови   Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-                        діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-                        особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

-                        особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

-                        діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

-                        діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-                        випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-                        випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-                        учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

-                        особи, які вступають до  професійної (професійно-технічної)освіти за цільовим направленням на навчання.

     5.3 Не  пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб,  що рекомендовані до зарахування на навчання до Тернівського професійного гірничого ліцею   за   обраною  формою навчання.

     5.4. У   разі  оскарження  результатів  конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення  подає  відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

    5.5. Зарахування до Тернівського професійного гірничого ліцею здійснюється наказом  директора Тернівського професійного гірничого ліцею. Номер наказу та дані вступників завантажуються до ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти – державний реєстр, із яким працює система автоматизації роботи приймальної комісії). .

    5.6.Для вечірньо- змінної форми навчання  зарахування до Тернівського професійного гірничого ліцею супроводжується укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів  (підприємством,  організацією  тощо)  і  випускником     про   навчання   та   подальше працевлаштування. 

    5.7Зарахування до Тернівського професійного гірничого ліцею на навчання за рахунок видатків з місцевого бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та / або державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального та / або державного замовлення. 

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Тернівського професійного гірничого ліцею . На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

6.3 При невиконанні регіонального та / або державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) може проводити додатковий прийом. 

6.4. Особам, які не зараховані до Тернівського професійного гірничого ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.5. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.6. Контроль за дотриманням Правил Тернівського професійного гірничого ліцею  здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у сфері професійно-технічної освіти в межах делегованих повноважень. 

 

Заступник директора з НВР                                   Л.Д.Рибак